ترجمه همزمان حضوری

ترجمه شفاهی و همزمان : مترجم همراه شما در جلسه حاضر می شود و به تدریج صحبت ها را ترجمه می کند ویا در نمایشگاهها و سمینارها مترجم شما را همراهی می کند.

ترجمه همزمان با هدفون : مترجم از داخل کابین متن سخنرانی را برای مدعوین کنفرانس و یا سمینار ترجمه می کند.

ترجمه همزمان نصف روز
ترجمه همزمان تمام روز