ترجمه مخصوص سازمانها

تحریر و ویرایش رزومه انگیزه نامه و یا مکاتبات رسمی و اداری خود را با ما بسپارید.

با یک رزومه و انگیزه نامه  گویا و روان می توانید شانس پذیرش دانشگاهی شغلی و یا مهاجرتی خود را افزایش دهید.

 

رزومه ………ریال
انگیزه نامه ………ریال

 

شما فرد حقوقی (سازمان و یا شرکت) هستید.

ما می توانیم در زمان خاص مطابق با خط مشی تحریری شرکت شما پاسخگوی  نیازهایتان باشیم.