ترجمه همزمان حضوری

 

ترجمه همزمان حضوری : مترجم همراه شما در جلسه حاضر می شود و به تدریج صحبت ها را ترجمه می کند ویا در نمایشگاهها و سمینارها مترجم شما را همراهی می کند.

ترجمه همزمان با هدفون: مترجم از داخل کابین متن سخنرانی را برای مدعوین کنقرانس و یا سمینار ترجمه می کند.

ترجمه همزمان نصف روز
ترجمه همزمان تمام روز