ترجمه محتوای سایت

 

ترجمه محتوای سایت:  ترجمه فایل های سایت برای ایجاد سایت های چند زبانه و یا  ترجمه محتوای نرم افزار برای تبدیل نرم افزارها از فارسی به فرانسه و بالعکس.