مجلۀ تحقیقات علوم پزشکی زاهدان
دسامبر 30, 2017

دانشکده مهندسی کامپیوتر، پلی تکنیک تهران

آزمایشگاه پردازش زبان طبیعیِ دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای انجام پروژۀ ملی ترجمه ماشینی انگلیسی به فارسی نیاز به ترجمۀ ۱۰ میلیون کلمه از متن های انگلیسی به فارسی داشت. این آزمایشگاه از وظیفه شناسی و احساس مسئولیت شبکه مترجمین ایران در انجام این پروژه کمال قدردانی را دارد.