مجلۀ تحقیقات علوم پزشکی زاهدان
دسامبر 30, 2017

همراه اول

معاونت توسعۀ سازمان و سرمایۀ انسانی شرکت ارتباطات سیار ایران از حسن انجام کار ترجمه انگلیسی به فارسی و همچنین احساس مسئولیت و حسن همکاری و تعامل آن مؤسسه محترم قدردانی کرده و امیدوار است این همکاری همچنان ادامه پیدا کند و روز به روز بهبود یابد.