خدمات ما

ترجمه شفاهی و همزمان

ترجمه فیلم و فایل صوتی

ترجمه مقاله، متن، کتاب

ترجمه مخصوص سازمانها

ترجمه بازرگانی و اداری

ترجمه وب سایت

مشتریان ما

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مرکز زبان فرانسه ایران

کانون زبان ایران

کانون زبان ایران

مجله فرهنگی و هنری بخارا

موسسه تحقیقاتی فرانسه در ایران

موزه ملی ایران

انتشارات شمع و مه

موسسه فرهنگی سینا

سفارت سوئیس